ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer, de partij die de opdracht uitvoert.

Opdracht/ overeenkomst; de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten.

1 - OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen mits dit binnen 6 werkdagen geschiedt.

2 - TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging, welke de overeenkomst juist en volledig dient weer te geven. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie schriftelijk of mondeling gedaan.

3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid alsmede de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van derden afkomstig zijn.

4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht zullen worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever. Ten aanzien van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer een inspanningsverbintenis. Indien er derden bij de uitvoering van de opdracht betrokken dienen te worden zal hiertoe pas, na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, worden overgegaan. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van de opdrachtnemer.

5 - GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer heeft een plicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle verstrekte gegevens door opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk ontheffing heeft verleend. De plicht tot geheimhouding vervalt als enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel de opdrachtnemer anders verplicht. Een uitzondering op de plicht tot geheimhouding wordt gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6 - HONORARIUM

Indien er na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen. De opdracht dient dan echter wel voor een periode langer dan 4 weken te zijn aangegaan. Het tarief is inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd.

7 - BETALING

Betaling dient te geschieden zonder aftrek,korting of schuldverrekening binnen 4 weken na factuurdatum  d.m.v. overmaking  op de door opdrachtnemer verstrekte rekening. Bij overschrijding van deze termijn ontvangt opdrachtgever een aanmaning, waarbij de wettelijke rente ook in rekening wordt gebracht. Bij verder verzuim van betaling komen alle kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever.

8 - OPZEGGING

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Bij tussentijdse opzegging dienen de gemaakte kosten en de al verrichte werkzaamheden betaald te worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

9 - AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar haar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Alle werkzaamheden worden onder regie van en in nauwe samenspraak met de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever blijft zelf de eindverantwoording dragen voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij aantoonbaar onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer is deze maximaal aansprakelijk voor een bedrag tot tweemaal de factuurwaarde. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade veroorzaakt tijdens verzending.

10 - OVERMACHT

De opdrachtnemer is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting indien de opdrachtnemer, als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de opdrachtnemer, gehinderd wordt in het uitvoeren van die verplichting. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitvoeren, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Mocht opdrachtgever hierdoor de overeenkomst willen opschorten of opzeggen, dan is de opdrachtgever verplicht om de door de opdrachtnemer al verrichte werkzaamheden en al gemaakte kosten te betalen (zie 8-opzegging).

11 - INTERNETGEBRUIK

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van internet en elektronische mail risico is verbonden en stellen hierbij vast elkaar niet aansprakelijk te houden voor schade die hieruit voortvloeit.

12 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten van opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Inzake alle uit deze overeenkomst voorvloeiende geschillen is de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer bevoegd, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

 


tweet