Je moet voor de tel komen

Interview in Denkbeeld, April 2017

From Home to Home

Boek en interview 10 jaar ENIEC

Voor(t)gaan in Verandering, Duurzame organisaties in een dynamische, diverse samenleving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Integratie & Samenleving
© 2014 Thijs Vink en Jan Booij

Tussentijdse Resultaten Stedelijke Alliantie 2 Interculturalisatie Den Haag

Organisaties in Den Haag voor mensen met een beperking
© 2012 Jan Booij Advies 
Tussentijdse Resultaten Stedelijke Alliantie 1 Interculturalisatie Den Haag 
Organisaties voor ouderen in Den Haag
© 2012 Jan Booij Advies 
De Waarde van Verschil 
Een Essay in Skipr met als titel De Waarde van Verschil, hoe moderne organisaties het verschil kunnen maken.
© 2011 Maria van Boekelen en Jan Booij
Leernetwerken
Een korte film van 5 minuten die duidelijk maakt hoe het instrument van de leernetwerken organisaties kan helpen om cultuursensitieve zorg goed en blijvend op de agenda te krijgen.
ActiZ
© Arnoud Engelkes audiovisuele producties i.s.m. JBA
Denk Nooit in Termen van Cultuur

Zorgmarkt September 2010

Multiculturele Terminale zorg
Column
© 2006 Anne-Mei The
Bijzonder_Dichtbij_boek.pdf
Boek waarin beschreven: 25 jaar geschiedenis interculturalisatie zorg en welzijn voor ouderen in de stad Den Haag, inzichten en adviezen voor de toekomst van de pioniers en het perspectief voor de komende jaren geschetst in het laatste hoofdstuk.
Gemeente Den Haag
© 2009 Carla van den Bergen, Atlin Sandvliet en Jan Booij
Bijzonder Dichtbij, weergave van 33 gesprekken
Een boeiend boek waarin clienten, directeuren en bestuurders van welzijn- en zorgorganisaties zich uitspreken over de toekomst van welzijn en zorg binnen een verkleurende samenleving.
Gemeente Den Haag
Interculturele ouderenzorg en welzijn in Den Haag
© 2009 Carla van den Bergen, Els Ruys en Jan Booij 
Cultuursensitieve_zorg_Hagenaars_met_een_beperking.pdf
Een boek met 20 interviews met bestuurders en directies van welzijn- en zorgorganisaties, met Hagenaars met zo'n beperking en met belangenbehartigingsorganisaties.
© 2009 Carla van den Bergen en Jan Booij
Interculturele ouderenzorg en welzijn in Den Haag
© 2010 Els Ruys
Intercultural elderly care and social care in The Hague
De stad neemt het voortouw!
ENIEC newsletter 2010
© 2010 Els Ruys
Maakt bekend ook bemind? Ouderen in een verkleurende samenleving
Hun verkleurende wijk en buurt brengt veel ouderen in onzekerheid. Maar in de persoonlijke ontmoeting en ervaring liggen ook kansen.
Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij.
© 2006 Carla van den Bergen en Jan Booij
Interculturele palliatieve zorg

Het project ´Verantwoorde interculturele palliatieve zorg´ is een inventarisatie naar succesvollepraktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke allochtonen. Nabestaanden, zorgverleners en managers (44 deelnemers uit tien zorgorganisaties; verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben aan deze studiedeelgenomen en stellen hun expertise en ervaringen beschikbaar aan de branche. Het project is uitgevoerd in opdracht van ActiZ met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het Plan van aanpak Palliatieve Zorg.

© 2009 Patricia van den Brink, Thea Adlim 
Kiezen voor interculturalisatie: the way of no return

'Hoe interculturalisatie een kans kreeg en wat dit kan betekenen voor andere organisaties'
Dit artikel is in Duitsland verschenen onder de titel:
Für eine interkulturelle Pflege: Der „way of no return“.
Budrich Verlag Leverkusen Opladen
© 2006 Carla van den Bergen en Jan Booij

Interculturalization Of Care For The Elderly In The Netherlands

Een overzicht van ontwikkelingen en implicaties op het gebied van interculturalisatie in de Nederlandse ouderenzorg
Future Age, magazine AAHSA American Association of Homes and Services for the Aging.
© 2006 Jan Booij

artikel_Erneuerung_der_Europäschen_Altenfürsorge_Interkulturalisation_as_Chance.pdf'

Oorspronkelijke titel 'Erneuerung der Altenpflege in den Niederlanden und Europa'
DIE, Deutsches Institut Für Erwachsenenbildung, W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld.
© 2003 Carla van den Bergen en Jan Booij 
Niets nieuws onder de zon?
12 jaar interculturalisatie in De Schildershoek,
Boek "Culturen binnen psychiatrie muren'
© 2001Jan Booij 
Interculturele woonzorg in De Schildershoek
De misschien onverwachte kern van een zorgvisie m.b.t. interculturalisatie: Niet denken vanuit cultuur, maar vanuit het individu
Reed Elsevier Handboek Interculturele Zorg
© 2003 Jan Booij
Waar een wil is zijn wegen
Van zorg voor allochtone ouderen naar interculturele ouderenzorg
Migrantenstudies
© 2001 Godelieve M. van Heteren
Verpleeghuiszorg
Reed Elsevier Handboek Interculturele Zorg
© 2003 Joost Cornelissens
Interview Mikado
"Interculturalisatie is midden in de samenleving gaan staan."
Ouder worden is geen ziekte
Interview
De schizofrene positie van de 'zwakkere' oudere.
 © September 2006 Carolien Stam
Bidden bij de baas 
Hoe gaan bedrijven en instellingen om met religie op het werk?
Het Financieele Dagblad
© Oktober 2005 Linda Huijsmans
Interculturele verpleeghuiszorg: niet denken in culturen maar in mensen 

© 2005 Angele Steentjes

De Schildershoek, een bijzonder verpleeghuis . . . en dat is 't
Interculturalisatie in de praktijk, van probleem tot groeikans
© 2002 Désirée L. Röver
Diversiteit in cliëntenparticipatie
© 2009 Sahar Noor, in opdracht LOC 
Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat?
Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk
Met medewerking van verpleeghuis De Schildershoek
Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO
© 2005 TNO
tweet